Asbest

Skal inneholde:
Asbest, emballert i henhold til gjeldende regler.

Skal ikke inneholde:
Uemballert asbest.
Annet avfall.

EAL-kode:
170605

NS:
7250

Beskrivelse
Asbest fra rehabilitering og rivning.

Innsamling
Asbest samles på pall, pakkes i plast, merkes og deklareres i henhold til gjeldende regler. Pakkes i to lag plast, eller i godkjent storsekk. Skal stå på pall.

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon. Det kreves særskilt godkjennelse for behandling av asbest.

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Asbest som ikke er pakket korrekt, avvises på mottaket. Avvik vil medføre ekstra kostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning regelverk
Arbeidstilsynet.
Miljødirektoratet, avfallsdeklarering.

Særlig risikoforhold
Asbeststøv er kreftfremkallende og de som arbeider med dette skal derfor ikke eksponeres for asbeststøv. Plasten som asbestene er pakket inn i, må derfor være hel. Vær varsom under håndtering av dette.

Bilbatteri

Skal inneholde:
Blyakkumulatorer bilbatterier og lignende.

Skal ikke inneholde:
Andre typer batterier.
Batteri fra el-bil.
Andre typer avfall.

EAL-kode:
160601

NS:
7092

Beskrivelse
Batterier fra biler og lignende

Innsamling
Samles på pall.

Behandling
Batteriene fraktes til godkjente behandlingsmottak. Sorteres etter type og videresendes til behandling.

Gjenvinning
Metaller i batteriene gjenvinnes i spesialiserte anlegg for dette.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Bromert flammehemmere

Skal inneholde:
Avfall med innhold av bromerte flammehemmere over grenseverdiene for farlig avfall.

Skal ikke inneholde:
Annet avfall.

EAL-kode:
170603

NS:
7155

Beskrivelse
Avfall inneholdende bromerte flammehemmere, gjerne fra rehabilitering og rivning. Eksempler på avfall som kan inneholde bromerte flammehemmere er gulvtepper, isolasjonsmateriale, cellegummi og tekstiler.

Innsamling
Samles inn separat som egen fraksjon

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Avvik kan medføre merkostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Særlig risikoforhold
Bromerte flammehemmere er farlig avfall, og skal håndteres i henhold til gjeldende lover og regler.

Gulvbelegg med ftalater

Skal inneholde:
Avfall med innhold av ftalater over grenseverdiene for farlig avfall.

Skal ikke inneholde:
Annet avfall.

EAL-kode:
170903

NS:
7156

Beskrivelse
Avfall inneholdende ftalater, gjerne fra rehabilitering og riving. Eksempel på avfall som kan inneholde ftalater er myke gulvbelegg.

Innsamling
Samles inn separat som egen fraksjon

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Avvik kan medføre ekstra kostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Særlig risiko:
Ftalater er farlig avfall, og skal håndteres i henhold til gjeldende lover og regler.

Impregnert trevirke

Skal inneholde:
Trykkimpregnert trevirke; Kobber (Cu)- eller kobber/ krom/arsen (CCA)impregnert trevirke

Skal ikke inneholde:
Annet avfall
Metall – spiker og skruer aksepteres.

EAL-kode:
170204

NS:
7098

Beskrivelse
Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs. Ble benyttet i perioden 1950-2002. Varen stammer fra næringsvirksomhet fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikt.

Innsamling
Krok- og lift-containere.

Behandling
Transporteres, omlastes og evt. forbehandles, før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkl inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning
Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

Isolerglass med klorparafiner

Skal inneholde:
Isolerglassruter produsert i Norge i perioden mellom 1976 og 1990.

Skal ikke inneholde:
Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall. Isolerglassruter produsert i Norge før 1976 og produsert utenfor Norge før 1980.

EAL-kode:
170903

NS:
7158

Beskrivelse
Isolerglassruter produsert i tidsperioden angitt over, kan det være benyttet klorparafinholdig forseglings lim. Dette er klassifisert som farlig avfall og skal samles inn separat. Produksjonsåret står preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Glass som ikke kan identifiseres skal leveres som PCB-holdige isolerglass.

Innsamling
Stående på L-stativ eller godt forankret på Europall. Glasset må ikke demonteres fra vindusramme av treverk.

Behandling
PCB-holdige isolerglassruter blir håndtert i godkjent behandlingsanlegg med spesialtillatelse. Rutene blir visuelt kontrollert, før glassene skjæres ut. Alt PCB-holdig avfall sendes videre til destruksjon.

Gjenvinning
Glasset skjæres ut, og sendes til materialgjenvinning. Trerammene med avstandsskinner og fugemasse inneholdende klorparafiner blir destruert hos godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik
Isolerglass med brudd behandles som egen fraksjon. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Maling, lim og lakk

Skal inneholde:
Maling og lakk.
Trykkfarger, trykkfargeslam.
Lim, klebemidler og tetningsmasser.
Emballasje med rester av maling, lim og lakk.

Skal ikke inneholde:
Løsemidler.
Produkter med isocyanater.
Produkter med organiske peroksider.

EAL-kode:
080111

NS:
7051

Beskrivelse
Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten omtalt i Avfallsforskriften. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom og tørr.

Innsamling
Beholdere, fat, pall m/karm som er plastdekket på innsiden. Avfallsprodusent (kunde) skal deklarere avfallet på eget skjema. Avfallet kan kun leveres til anlegg som har godkjennelse til mottak av farlig avfall.

Behandling
Avfallet sorteres ut fra type, konsistens og emballasjetype. Gjenvinning Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Ekstra
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Husholdninger og privatpersoner skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak.

Småbatterier

Skal inneholde:
Alle typer småbatterier.

Skal ikke inneholde:
Andre typer avfall.

EAL-kode:
Bly 160601
Kadium 160602
Kvikksølv 160603
Alkaliske 160604
Lithium 160605

NS:
Bly 7092
Kadium 7084
Kvikksølv 7082
Alkaliske 7093
Lithium 7094

Beskrivelse
Småbatterier

Innsamling
Samles inn separat som egen fraksjon i beholder.

Behandling
Leveres godkjent mottak for sortering, behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning
Batteriene blir gjenvunnet så langt det er mulig.

Avvik
Vil medføre ekstra kostnader og kan medføre at mottak nekter å ta imot det. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Særlig risikoforhold
Det kan oppstå varmeutvikling ved lagring av småbatterier. Leveres det i større kvanta, kan man med fordel strø med «plastkuler» for å minske varmeutvikling og brann.

Toner og blekkassetter

Skal inneholde:
Kasserte tonerkassetter sorteres i to grupper, med eller uten kretskort.
Blekkpatroner fra skrivere sorteres i to grupper, med eller uten kretskort.

Skal ikke inneholde:
Annet EE- avfall.
Annet avfall.
Emballasje.

Beskrivelse
Tonerkassetter og blekkpatroner uten påmontert kretskort er klassifisert som farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten omtalt i Farlig avfall Disse leveres som maling, lim og lakk og er ikke gratis å levere.

Tonerkassetter og blekkpatroner med kretskort er klassifisert som EE-avfall og inngår i den lovpålagte returordning for denne avfallstypen (småelektronikk) Avfallsforskriften.

Innsamling
Løse tonerkassetter samles i esker/mindre beholdere for å sikre at støvet ikke lekker ut under transport. Da tonerkassetter inneholder farlige stoffer, og i størst mulig grad skal gjenbrukes, må all håndtering skje på en slik måte at plastbeholderne ikke knuser. Skadede kassetter og patroner legges i poser slik at det ikke blir lekkasje.

Behandling
Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst mulig andel går til gjenbruk.

Gjenvinning
Behandlingsanleggene for EE-avfall sender sorterte tonerkassetter til godkjente partnere som foretar ny emballering og klargjøring for gjenbruk. Ødelagte og ukurante tonere går til energigjenvinning.

Avvik
Dersom tonerkassetter og blekkpatroner med og uten kretskort leveres usortert, feilhåndtert, ødelagt eller ikke er emballert, vil leveransen klassifiseres som farlig avfall og faktureres.