Salgs- og leveringsbetingelser

1. Avtalens formål
Avtalen har som formål å etablere et langsiktig samarbeid om avfallshåndtering. Videre skal avtalen klarlegge partenes oppgaver og de økonomiske forpliktelser partene imellom.

2. Gjensidige forpliktelser
Retura forplikter seg til å:

  • Hente, transportere og behandle de avtalte fraksjoner i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Hente/tømme avfallet som avtalt.
  • Gi kunden en oversikt over den totale avfallsmengden samt mengden av hver av de kildesorterte fraksjonene som kunden har levert til Retura i løpet av året.
  • Utarbeide statistikk som viser gjenvinningsgrad og utviklingen over år.

Kunden forplikter seg til å:

  • Kildesortere avfallet i rene fraksjoner i henhold til beskrivelse i den inngåtte avtale.
  • Levere alt avfall fra virksomheten til Retura.
  • Plassere avfallet på avtalt sted i oppsamlingsmidler stilt til rådighet av Retura eller i bedriftens egne oppsamlingsmidler.
  • Kunden har ansvaret for renhold rundt- og av oppsamlingsmidlene.

3. Andre bestemmelser
Partene skal gjensidig informere den andre part om forhold som kan ha betydning for avtalen. Eventuelle avvik skal umiddelbart meldes den andre part.

Oppsamlingsmidler som er stilt til rådighet av Retura er Retura sin eiendom og skal returneres ved eventuell heving av kundeforholdet. Hvis det oppstår skader på utstyr som er forårsaket av leietaker, blir leietaker holdt ansvarlig for kostnadene.

4. Varighet og oppsigelse av avtalen
Avtalens varighet er fortløpende inntil den sies opp skriftlig av en av partene. Avtalen har 3 – tre – måneders oppsigelsestid.

Avtalen kan reforhandles av begge parter i avtaleperioden. Hvis avtalen misligholdes av en av partene er dette oppsigelsesgrunn. Med mislighold menes for eksempel at en av partene ikke oppfyller avtalen ved for sen betaling eller for sen levering av tjenesten.

5. Pris og betalingsbetingelser
Prisene er avtalt på forhånd av avtaleinngåelse. Prisen er å forstå eks mva. Fakturering pr. måned. Betalingsbetingelser er netto pr 30 dager. Prisene justeres årlig. Endringer avgifter pålagt av stat og kommune vil kunne komme som endring i prisene uavhengig av foregående punkt.