Skjerpede krav til kildesortering – trer i kraft fra 1.januar 2023

Sitat fra regjeringen.no:

«En god del av husholdningsavfallet i Norge blir allerede kildesortert i dag. Men fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Offentlige og private virksomheter og institusjoner som lager husholdningslignende avfall og landbruksplast, skal også sortere ut dette. Dette avfallet skal material gjenvinnes eller gjøres klart for ombruk.»

(Link til hele saken: Strengere krav til kildesortering av avfall – regjeringen.no)

Stikkordet for at dette treffer deg som kunde hos oss i Retura Glåma er «husholdningslignende avfall», og det betyr kort fortalt i hovedsak matavfall og evt den plastemballasjen matavfallet er/har vært innpakket i.

Innskjerpingen er godt forklart i avfallsforskriften, og den delen som angår deg finner du i

«§ 10a-5. Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall»:

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall, skal sørge for

  1. at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering.
    b. at husholdningslignende plastavfall som kan material gjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
    c. at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.

Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.

Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om plastavfall som kan material gjenvinnes jf. første ledd bokstav b.

(Link til hele forskriften: Forskrift om endring i avfallsforskriften (utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall) – Lovdata)

Sammenfatningen av dette er at du som kaster matavfall (alt fra resten av matpakka til større mengder matvarer som av en eller annen årsak ikke kan selges) må fra 1.januar 2023 ha egne oppsamlingsenheter til dette. Minimumskravet er en beholder for det uemballerte matavfallet + evt en for oppsamling av plastemballasjen som har rester av matavfall på seg.

Vi i Retura Glåma kommer til å tilrettelegge driftstekniske løsninger som gjør at disse nye kravene gir minst mulig utfordringer for dere som er kunder hos oss. Det betyr at vi fra 1.januar 2023 kommer til å kjøre egne matavfallsruter hver uke i hele vårt distrikt. De endringene som dere må være forberedt på er at det må iverksettes en strengere kildesortering internt, og at dette også må informeres godt om til alle ansatte i deres bedrift.

Vi hjelper dere gjerne med å finne ut hvilken avfallsløsning akkurat din bedrift trenger; både med tanke på antall beholdere, oppsamlingsutstyr for plastemballasjen, og ikke minst hvor hyppige tømminger dere bør legge dere på mtp lukt og hygiene. I tillegg kan vi hjelpe dere med å lage informasjonsmateriell, skilt og merkinger slik at kildesorteringen blir enklere å forstå og gjennomføre.

Ta kontakt med oss på tlf. 62 88 85 30 for en prat, hilsen Kai, Elin, Kristian og Annika.